Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.montessorikorteles.lt taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.montessorikorteles.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

  1.2. Mažmeninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje reikalavimus.

  1.3. Taisyklių privalo laikytis verslininkai – pardavėjai (toliau – pardavėjas), parduodantys prekes pirkėjams – vartotojams (toliau – vartotojas). Taisyklių nuostatos taikomos ir pardavėjams, parduodantiems prekes pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines sutartis ir ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, jeigu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) nenustatyta kitaip.

  2. Prekių užsakymas

  2.1. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku“, mygtuką „Toliau“, patvirtina, kad su bendrosiomis ir duomenų naudojimo Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, pristatymo ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

  3. Pirkėjo teisės ir pareigos

  3.1. Vartotojas turi teisę:

  • iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;

  • reikalauti iš pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

  • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;

  • į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina vartotojas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;

  • kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją.

  • Vartotojas privalo atsiskaityti už perkamą prekę (sumokėti nustatytą jos kainą).

  4. Pardavėjo pareigos

  Pardavėjas privalo:

  • parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą;

  • parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį;

  • garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

  • prieš sudarydamas vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

  • vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesusitaria kitaip;

  5. Prekių grąžinimas

  5.1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas). Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

  5.2. Nepatikusi, nenaudota prekė ir savo originalioje pakuotėje gali būti keičiama ar grąžinama per 14 dienų. Norėdami grąžinti prekę, maloniai prašome Jūsų parašyti mums arba paskambinti nurodytais kontaktais. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

  6. Apmokėjimas

  6.1. Pirkėjas e. parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:
  apmokėti per pasirinktą internetinį banką ar kitą nurodytą apmokėjimo galimybę: Paysera, ar kiti atsiskaitymo būdai, nurodyti el. parduotuvėje www.montessorikorteles.lt.

  7. Pristatymas

  7.1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo pasirinktu būdų: gyvenamuoju adresu, terminalu, pašto skyriuje. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą pardavėjo nurodytais būdais.
  Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių kainos, pasirinkus pirkėjui patogiausią pristatymo būdą.

  8. Skundų nagrinėjimo tvarka

  Vartotojas, manantis, kad jo teisės pažeistos pirmiausia turėtų raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Negavus verslininko atsakymo per 14 dienų, arba gavus vartotojo netenkinantį verslininko atsakymą (verslininkas nesutinka su vartotojo skundu ir netenkina vartotojo reikalavimų), vartotojas turi teisę kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Vartotojai prašymus ir skundus gali teikti ir elektroniniu būdu informacinėje sistemoje https://vtis.lt/. Europos vartotojų centras (www.ecc.lt) padeda nagrinėjant įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES valstybėje, o taip pat susidūrus su kitomis problemomis - atsisakymo teisės realizavimu ir pan.

  9. Baigiamosios nuostatos

  9.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

  9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.